тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Положення про роботу методичних об’єднань

Положення про предметні методичні об'єднання вчителів загальноосвітнього підрозділу

1. Загальні положення

1.1. Методичне об'єд­нання вчителів  (МО) -  це структурна одиниця у системі організаційно-методичного супроводження роботи вчителя.

1.2. Методичне об'єд­нання здійснює навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу та позакласну роботу з предмета, організовує заходи в межах МО щодо підвищення професійної майстерності вчителів.

2. Структура методичного об'єд­нання вчителів

2.1. МО створюється за наяв­ності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення профільних предметних МО.

2.2. Підструктурою МО можуть бути творчі групи вчителів.

3. Керівництво роботою методичного об'єд­нання вчителів

3.1.  Керівництво роботою МО здійснює голова, який обирається членами МО терміном на два роки з числа найбільш досвідчених, творчо працюючих учителів.

3.2. Керівник МО повинен мати відповідну вищу фахову освіту, першу або вищу кваліфікаційну категорію за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

33. За відсутності керівника МО роботу організовує його секретар.

4. Завдання методичного об'єд­нання

4.1 Удосконалення науково-тео­ретичної, психолого-педагогічної, методичної   і  фахової  підготовки  членів  мето­дичного  об'єднання  з  метою
на­дання учням якісної базової і повної за­гальної середньої освіти.

4.2 Здійснення інформаційно – нормативного забезпечення вчителів.

4.3. Вивчення, упровадження пер­спективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

4.4. Створення умов для про­фесійного зростання, самоосвіти,  творчої діяльності вчителів. Керівництво творчою діяльністю педагогів.

4.5. Забезпечення засвоєння і впро­вадження найбільш ефективних технологій та методик нав­чання й виховання школярів.

4.6. Упровадження загальнодидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень сто­совно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або позакласного заходу.

5. Зміст і напрями діяльності методичного об'єд­нання вчителів

5.1. Діяльність МО здійсню­ється на основі педагогічного аналізу, діагностики, планування роботи  на поточний період згідно з даним Положенням і пе­редбачає багатопланову та різно­манітну за змістом і формами ро­боту з метою забезпечення безпе­рервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації проблемної теми закладу.

5.2. Вивчення нормативно - правових документів у галузі освіти, рекомендацій Міністерства освіти, молоді та спорту України щодо організації методичної роботи, викладання базових дисциплін, ведення документації.

5.3. Апробація та впровадження інноваційних освітніх технологій, перспективного педагогічного досвіду.

5.4. Сприяння розвитку та підвищенню професійної майстерності вчителів.

5.5. Обговорення питань з методики викладання предмета.

5.6. Підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, предметних конкурсів.

5.7. Проведення предметних тижнів.

5.8. Здійснення контрольно-аналітичної діяльності.

5.9. Розробка методичних реко­мендації для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.

6. Права членів МО

6.1. Надавати пропозиції щодо по­ліпшення навчального проце­су в загальноосвітньому підрозділі закладу.

6.2. Вносити   пропозиції   щодо   вдосконалення   роботи   методичного
об'єд­нання.

6.3. Звертатись за консультаціями з проблем навчання та на­вчальної діяльності учнів до за­ступників директора, методиста.

6.4. Ставити питання про заохочен­ня членів МО за успіхи в ро­боті, активну участь в інно­ваційній діяльності.

6.5. Надавати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів МО.                              

7. Обов’язки членів МО

7.1. Знати нормативні документи в галузі освіти, тенденції розвитку методики викладання предмета, методичні рекомендації з базових дисциплін, зміст навчальної програми, вимоги до кваліфікаційних категорій.

7.2. Постійно підвищувати професійний рівень.

7.3. Мати особисту програму професійної самоосвіти.

7.4. Брати активну участь у роботі МО.

8. Голова методичного об'єднан­ня

8.1. Визначає мету, завдання та зміст діяльності МО.

8.2. Складає план роботи МО, здійснює контроль за його виконанням, упорядковує підтверджуючі матеріали.

8.2. Відповідає за ведення документації МО (Плани роботи МО, протоколи засідань,  тексти доповідей, інформацій, розробки відкритих уроків, плани проведення предметних тижнів, розробки позакласних заходів з предмета тощо).

8.3. Створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів МО.

8.4. Готує навчальні матеріали та проводить І етап олімпіад з базових дисциплін.

8.5. Підводить підсумки та готує команду на участь у наступних етапах олімпіад з базових дисциплін.

8.6. Надає доручення членам  МО і визначає ступінь відповідальності за їх виконання.

8.7. Складає план проведення предметного тижня, звітує про його виконання, упорядковує підсумкові матеріали.

8.8. Звітує про роботу методичного  об'єднан­ня на методичній раді.

8.9. Бере участь у вивченні стану викладання навчальних предметів, перевірці виконання начальних програм, веденні учнівських зошитів тощо.

9. Періодичність засідань

9.1. Засідання МО проводять­ся 5 разів упродовж навчально­го року (серпень, жовтень, січень, березень, травень), 1 засідання – установче,  5 -підсумкове.

10 . Документація МО

10.1. Нормативно - правові документи в галузі освіти.

10.2. Положення про МО.

10.3. Розпорядчі документи щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітнього підрозділу по училищу.

10.4. Аналіз роботи за попередній навчальний рік.

10.5. План роботи на поточний навчальний рік.

10.6. Протоколи засідань.

10.7. Плани проведення предметних тижнів.

10.8. Банк даних про вчителів (кількісний та якісний склад).

10.9. Моніторинги результативності роботи вчителів МО.

10.10. Підтверджуючі матеріали виконання плану роботи.

10.11. Методична база доробку вчителів.

10.12. Звіт про роботу методичного об'єднан­ня.

11. Контроль за роботою методичного об'єд­нання вчителів

11.1. Контроль за робо­тою МО здійснюють заступник директора з навчальної роботи, методист загальноосвітнього підрозділу.

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"